Ερώτημα 3. Ποιά είναι η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και τι θα μου στοιχίσει

Ερώτημα 3. Ποιά είναι η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και τι θα μου στοιχίσει

Η έκδοση Οικοδομικών αδειών περιλαμβάνει :

 

α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.

β) άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας διαφοροποιούνται από τη φύση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, από το μέγεθος του κτιρίου αλλά και τη χρήση του. Οι βασικότερες μελέτες που συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια είναι:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα, η αποτύπωση των γεωμετρικών και υψομετρικών χαρακτηριστικών του οικοπέδου στο οποίο θα γίνουν οι οικοδομικές εργασίες αλλά και τον όμορων σε αυτό οικοπέδων και κτιρίων,
 • Αρχιτεκτονική μελέτη, η αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελεί την ουσιαστικότερη μελέτη ενός κτιριακού έργου καθώς ξεκινά από τη σύλληψη του έργου ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες μελέτες.
 • Μελέτη φέροντος οργανισμού (στατική μελέτη), η γεωμετρική σχεδίαση και ο υπολογισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία) καθώς και ο αντισεισμικός σχεδιασμός του και ο υπολογισμός της θεμελίωσης. Είναι από τις πλέον απαιτητικές μελέτες και εξασφαλίζει την στατική ασφάλεια του κτιρίου και την αντισεισμική του προστασία.
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΕΝ.Α.Κ.), είναι η πιο πρόσφατη αλλαγή στις προδιαγραφές έκδοσης οικοδομικών αδειών καθώς εφαρμόζεται μόλις από την 1/1/2011. Αποτελεί τη μελέτη που εξασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να την επηρεάζει, όπως προσανατολισμός, χαρακτηριστικά και υλικά του κελύφους, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. Η μελέτη ΕΝ.Α.Κ. αντικατέστησε την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης προκειμένου τα κτίρια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αλλά και για να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια σήμερα.
 • Μελέτη ύδρευσης, είναι ο σχεδιασμός των δικτύων παροχής νερού και ζεστού νερού χρήσης συμπεριλαμβάνοντας τη μέθοδο θέρμανσής του (μποϊλερ πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, καυστήρας καύσιμου αερίου, ηλιακός),
 • Μελέτη αποχέτευσης, είναι ο σχεδιασμός των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και των απαιτούμενων μηχανολογικών διατάξεων,
 • Μελέτη θέρμανσης, είναι η επιλογή και η σχεδίαση του συστήματος θέρμανσης και των απαιτούμενων δικτύων και μηχανολογικών διατάξεων. Περιλαμβάνει, επίσης και τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του κτιρίου που καθορίζουν και τη διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης,
 • Μελέτη κλιματισμού, είναι ο υπολογισμός των απαραίτητων ψυκτικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες που καθορίζουν τη διαστασιολόγηση του συστήματος ψύξης και ο σχεδιασμός αυτού. Αυτή η μελέτη ενώ συντάσσοταν μέχρι σήμερα για ειδικές κατηγορίες κτιρίων, πλέον είναι απαραίτητη για κάθε νέο κτίριο. Συχνά, σε νέες κατασκευές όπου επιλέγεται η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, η μελέτη θέρμανσης και ψύξης αντιμετωπίζεται ενιαία. Άλλωστε, αποτελεί σήμερα την ιδανικότερη και ενεργειακά οικονομικότερη λύση.
 • Μελέτη ηλεκτρικών, είναι ο σχεδιασμός των ισχυρών και ασθενών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές φωτισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικοί πίνακες, δίκτυα δεδομένων και τηλεφώνου, δίκτυα συναγερμού κλπ.)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων, είναι η μελέτη σχεδιασμού του ανελκυστήρα
 • Μελέτη καύσιμου αερίου, ο σχεδιασμός και η διαστοσιολόγηση του δικτύου και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση δικτύου καύσιμου αερίου (φυσικό αέριο),
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, είναι ο σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και η εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς,
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, απαιτείται σε μεγάλα κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια διαφόρων χρήσεων και ανάλογα με την επικινδυνότητα που αυτά έχουν, και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων πυρόσβεσης,
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού, είναι η χρονική αλληλουχία των εργασιών (χρονοδιάγραμμα) των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Προϋπολογισμός Έργου, αποτελεί ίσως τη μοναδική μελέτη χωρίς ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς δεν αποτελεί τη μελέτη του πραγματικού κόστους πραγματοποίησης του έργου αλλά μία μελέτη υπολογισμού του λεγόμενου “συμβατικού κόστους” του έργου που απαιτείται για τον υπολογισμό των εισφορών και το νομίμων αμοιβών των μηχανικών που απαιτείται να πληρωθούν για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Το κόστος των Αδειών Δόμησης καθορίζεται απο το ΤΕΕ και συμφωνείτε απο κοινού με τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη με Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κτιρίου, αλλά και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών. Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει: τις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των μελετών, εισφορές προς το δημόσιο και τρίτους φορείς και τις αμοιβές επίβλεψης. Οι αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και οι διάφορες εισφορές είναι απαραίτητο να εξοφληθούν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ενώ οι αμοιβές επίβλεψης πρέπει να εξοφληθούν για να θεωρηθεί από την πολεοδομία η οικοδομική άδεια για ρευματοδότηση του κτιρίου.

 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε το κόστος για την έκδοση οικοδομικής άδειας επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, δώστε μας τα χαρακτηριστικά του έργου που σας ενδιαφέρει και ένας μηχανικός μας θα σας αποστείλει οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος έκδοσης της οικοδομικής άδειας που σας ενδιαφέρει.

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us