Πρόγραμμα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν με το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Λεπτομέρειες θα έχουμε έως τα μέσα Νοεμβρίου, όταν και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν και οι υποβολές αιτήσεων.

 

 

Τίτλος 

Αντικείμενο 

Αφορά 

Μέγιστος Προϋπολογισμός 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

 

 

 

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 

 

 

 

Εκσυγχρονισμό, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ) του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά 

 

 

 

 

 

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό. 

 

 

 

 

 

 

300.000 € (50% ενίσχυση) 

 1. εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών 
 2. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος 
 3. παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λ.π.) 
 4. πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών 
 5. προβολή -– προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 
 6. αμοιβές συμβούλων 
 7. μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

Ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία. 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίων Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία. 

 

 

 

300.000 € (50% ενίσχυση) 

 1. κτηριακές εγκαταστάσεις, 
 2. μηχανολογικός εξοπλισμός, 
 3. Πιστοποίηση – επανασχεδιασμός λειτουργιών 
 4. δικαιώματα τεχνογνωσίας, 
 5. δαπάνες τεχνολογικής αναβάθμισης, 
 6. λογισμικό και παραμετροποίηση, 
 7. Επέκταση σε νέες αγορές, 
 8. Προβολή και διαφήμιση, 
 9. Πρόσληψη προσωπικού 

 

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, άνω των 25 ετών άνεργοι ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, για την ενίσχυση ατομικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

 

 

25.000 € (100% ενίσχυση) 

 1. επαγγελματικός εξοπλισμός 
 2. λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) 
 3. δαπάνες προβολής και δικτύωσης 
 4. κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) 
 5. αμοιβές τρίτων 
 6. γενικός εξοπλισμός 

 

 

 

Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων 

 

Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υγιών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. 

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης: 

 1. είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή 
 2. ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

Ενισχυόμενοι τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά, Κατασκευές. 

 

 

 

50.000 € (100% ενίσχυση) 

 1. παραγωγικός εξοπλισμός 
 2. λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
 3. δαπάνες προβολής και δικτύωσης 
 4. κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) 
 5. αμοιβές τρίτων 
 6. γενικός εξοπλισμός 

 

 Άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ

 

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ οι πύλες υποβολής των αιτήσεων φέτος φθάνουν τις 239 ενώ ο κάθε δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνος του τη δήλωση ΟΣΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη κατά τις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας τους συστήματος αιτήθηκαν και έλαβαν κωδικούς για την υποβολή on-line αιτήσεων ΟΣΔΕ 1.187 δικαιούχοι στην πλειοψηφία τους νέοι αγρότες.

«Με την ολοκλήρωση των προετοιμασιών και την υπογραφή της απόφασης πιστοποίησης, η διαδικασία αυτή καθίσταται πλέον ανοιχτή, δηλαδή φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

 1. διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό
 2. διαθέτουν το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό και
 3. έχουν πιστοποιηθεί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και προσθέτει: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή του ΥπΑΑΤ προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες της αξιολόγησης για την πιστοποίηση των φορέων. Οι προϋποθέσεις τέθηκαν με κριτήρια που εξασφαλίζουν την ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων και την αποφυγή προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από την ανάγκη κατάθεσης πρόσθετων δικαιολογητικών από τους αγρότες. Το έργο της παραλαβής των αιτήσεων ενίσχυσης αποτελεί ένα εξαιρετικά ογκώδες και σύνθετο έργο. Απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν στις αγροτικές ενισχύσεις και επαρκή γνώση των αγροτικών περιοχών, προκειμένου να καθίσταται εύκολος και αρτιότερος ο εντοπισμός και η ψηφιοποίηση περίπου 6 εκατομμυρίων αγροτεμαχίων για 750.000 γεωργούς. Όμως χάρις στην υλικοτεχνική υποδομή που ανέπτυξε και αναπτύσσει το ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ η διαδικασία αυτή είναι ψηφιοποιημένη 100% μειώνοντας σημαντικά το κόστος για την ενεργοποίηση από τους αγρότες και το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών».

Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης λαμβάνουν κατ’ αρχήν πιστοποίηση αρκετοί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών (Περιφέρειες, μεμονωμένοι αγρότες) και ενώσεις τους καθώς και σχήματα μεμονωμένων γεωτεχνικών ή ενώσεων. Συνολικά θα λειτουργήσουν 239 σημεία υποβολής των αιτήσεων (πύλες) για το έτος 2014 έναντι των 60 περίπου που λειτούργησαν το 2013.

 • Όλοι οι δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κάποιον από τους πιστοποιημένους φορείς, ανεξάρτητα εάν κάποια στιγμή εξουσιοδότησαν κάποιον φορέα για τη συλλογή της αίτησής τους.
 • Η πιστοποίηση των φορέων δεν τελειώνει το 2014. Με βάση τη διαδικασία μπορούν και άλλοι φορείς να πιστοποιηθούν ως Α’ και Β’ βαθμού και τα επόμενα χρόνια (έως το 2020).
 • Οι πιστοποιημένοι φορείς αξιολογούνται και ελέγχονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν και η πιστοποίηση τους ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντα τους.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή των πρώτων αιτήσεων ΟΣΔΕ 2014 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση. «Το άνοιγμα των ψηφιακών βάσεων του Υπουργείου θα συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, ώστε ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες στους αγρότες και σε όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Στόχος μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους. Στο πλαίσιο του e-YΠΑΑΤ από 23.3.2014 είναι διαθέσιμη, στο Διαδικτυακό Τόπο του ΥπΑΑΤ, και η Ιστοσελίδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Αλιείας (ΟΣΠΑ) www.alieia.minagric.gr , η οποία και θα διευκολύνει την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ και τη συμμόρφωση της χώρας μας στις κοινοτικές υποχρεώσεις της. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΣΠΑ, έρχεται ως απόρροια της προσπάθειας που κάνουμε στο ΥπΑΑΤ, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Υπουργείου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες.

Μέσω της ευρυζωνικότητας που προωθούμε, ακόμα στις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές (στις λεγόμενες λευκές περιοχές), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (αλιείς, έμποροι κτλ.) θα μπορούν μέσω του συστήματος να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ θα υπάρχει ειδικό ασφαλές τμήμα, προσβάσιμο για το κοινό για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, το ΥπΑΑΤ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές στη μορφή του one-stop-shop. Όλα αυτά τα συστήματα θα συνδυάζονται και με τον ψηφιακό χάρτη, δηλαδή με τις γεωχωρικές πληροφορίες του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), πράγμα που θα καταστήσει τα ψηφιακά συστήματα του Υπουργείου, πιο χρήσιμα».

Πηγή: Agrotypos.gr

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us