Μελέτη και εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (Αντιστηρίξεις)

Μελέτη και εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (Αντιστηρίξεις)

{multithumb}

Τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών που μελετήθηκαν και οικοδομήθηκαν στην Ελλάδα τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ένας σημαντικός αριθμός από τα κτίρια αυτά, κατά τη διάρκεια σεισμών που έχουν συμβεί στο διάστημα από την κατασκευή τους έως σήμερα, έχουν υποστεί μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης βλάβες. Η φυσική φθορά που υφίσταται μία κατασκευή με το χρόνο, εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για κατάλληλη συντήρηση και ενδεχομένως ενίσχυσή της, μειώνει την αντοχή της κατασκευής λόγω σεισμικών φορτίων. Κατά συνέπεια, ένας προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός υφιστάμενων κατασκευών, χρήζει επεμβάσεις για την ανάληψη σεισμικών φορτίων. Για τις περισσότερες κατασκευές, σε συνάρτηση πάντα και με τους στόχους ανασχεδιασμού που έχουν οριστεί από τον Κύριο του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία, διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές και συστήματα επεμβάσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποδεκτές λύσεις επεμβάσεων. Αρχικό στάδιο οποιασδήποτε ενέργειας αποτελεί πάντα η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατασκευής. Πριν την υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης στρατηγικής, ο Μηχανικός πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον αυτή είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, να επιλέξει εκείνη τη στρατηγική ή το συνδυασμό στρατηγικών που αποτελεί τη βέλτιστη λύση. Αυτό είναι δυνατό μόνο εφόσον έχει καθοριστεί μια στάθμη αξιολόγησης και αποτίμησης των υφισταμένων κατασκευών. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. ( ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ )  αποτελεί τη στάθμη αξιολόγησης .

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑ:
  1. Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ
  2. Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
  3. Ο ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΜΟΣ  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us