Μελέτη Ενεργητικής Παθητικής Πυρασφάλειας

mt_ignore:

Μελέτη Ενεργητικής Παθητικής Πυρασφάλειας

{multithumb}

 

Η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται η μελέτη ενεργητικής ή παθητικής πυρασφάλειας επιλέγεται ανάλογα με το αν το κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο.
ως υφιστάμενο ορίζεται το κτίριο του οποίου η ημερομηνία υποβολής αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προγενέστερη της 17/02/1989, οπότε και αρχίζει η ισχύς του ΠΔ 71/1988. Τα κτίρια με μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζονται ως νέα.
εξαίρεση αποτελούν τα ξενοδοχεία για τα οποία ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΠΔ 71/1988 έχει οριστεί η 17/03/1988.

Σε ότι αφορά τα νέα κτίρια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 71/1988, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την σύνταξη μελέτης παθητικής πυροπροστασίας κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου. η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εγκρίνεται από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ενώ η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, εγκρίνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα ένα κτίριο πρέπει να κατηγοριοποιηθεί και ανάλογα με την χρήση του, για την οποία ορίζονται επιπλέον απαιτήσεις από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις :

καταγραφή 1
καταγραφή 2

Σε ότι αφορά τα υφιστάμενα κτίρια ορίζονται διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με την χρήση του χώρου ως εξής :

mt_ignore:

mt_ignore:

Τέλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ1506/Β/30.07.2008) μπορεί να γίνει χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπεύθυνο μηχανικό ή μελετητή και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από την χρήση ή μη υγρών ή αερίων καυσίμων :

α. ΠΔ 71/1988
β. Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 για ξενοδοχειακά καταλύματα
γ. Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 για χώρους συνάθροισης κοινού
δ. Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 για αποθήκες
ε. Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 για καταστήματα
στ. ΠΔ 455/1976 για σταθμούς αυτοκινήτων
ζ. 79600/700/1960 Εγκ. ΑΠΣ (υπόδειξη μέτρων)

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν ανήκουν αποκλειστικά σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ισχύει η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας κατόπιν αυτοψίας από την αρμόδια υπηρεσία.

 

 

By

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us
t>