Συλλογή Απαραίτητων Δικαιολογητικών

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.

3. Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.

4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από το Τεχνικό μας Γραφείο, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’ αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών.

-Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από το Πολεοδομικό Γραφείο του εκάστοτε Δήμου.

– Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

Αν είναι πολυκατοικία ή όχι

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.

Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

– (Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).

Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται σε περίπτωση που το κατ/μα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.

7. Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66

8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (όπου απαιτείται).

9. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.

10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).

11.Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.

12. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ. 180/79, όπως αυτό ισχύει». Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των κατ/των προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών

13. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες (του ενδιαφερομένου).

14. Παράβολο (…………) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.61167/17-12-07 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος). Το παράβολο δεν καταβάλλεται εάν το κατ/μα έχει απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.

15. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος.

16. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο 4 του Δήμουμε πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ του κατ/τος.

 

17. Για Εταιρεία:

Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για τις ΑΕ ή ΕΠΕ, ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο, και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε. των μελών του Δ.Σ.

Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο) του εκπροσώπου και των μελών εφόσον εργάζονται στο κατ/μα..

Ποινικό μητρώο, όπως την περίπτωση 12. (Των μελών του Δ.Σ., Του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και για τις προσωπικές εταιρείες των μελών της.

18. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 118/2006).

19. Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

– Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

– Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει εφαρμογή ο Ν. 3868/2010 για ολική απαγόρευση καπνίσματος σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων θα πρέπει να διατηρούν εντός του καταστήματος βιβλίο αναφοράς. Το βιβλίο αυτό να είναι 100 φύλλων, ριγέ, σταχωμένο με χονδρό εξώφυλλο, αριθμημένο (η αρίθμηση θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο) και θεωρείται από την αδειοδοτούσα αρχή. Τα δικ/κά που θα πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του βιβλίου αναφοράς είναι: Φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και μηδενική ταμειακή απόδειξη του καταστήματος. Η μη τήρηση βιβλίου αναφοράς αποτελεί παράβαση.

 

– Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ .3 του άρθρου 9 του Ν.1491/84 και της υπ’ αρ. 95718/3/31-1-86 (ΦΕΚ 24, τ. Β΄) Απόφασης των Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξης και Εμπορίου, οι επιγραφές των κατ/των γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αντιγραφή δίπλα ή κάτω από την Ελληνική επιγραφή, ξενόγλωσσης μετάφρασης με εμφανώς μικρότερα στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με πτερύγια.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για αλλοδαπούς:

Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός απαιτείται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

2. Για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων:

– Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Α5/3010/85 Υγ. Δ/ξης

– Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της μηχανολογικής εγκατάστασης τεχνητού αερισμού.

– Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού και ηλεκτρολόγου για την ασφαλή ηλεκτροδότηση.

– Φύλλο ελέγχου θορύβου από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας.

– Άδεια Α.Ε.Π.Ι. ή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ.

– Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1:6 που θα απεικονίζεται σε σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε πέντε (5) αντίγραφα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.

– Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

3. Για κρεοπωλεία:

– Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη (Π.Δ.468/90 ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) από την αντίστοιχη Δ/νση Κτηνιατρικής ή το Υπουργείο Γεωργίας.

– Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για την λειτουργία άλλου κατ/τος.

Και σ’ αυτή την περίπτωση δύναται να χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση.

4. Για κουρεία-κομμωτήρια – καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών (μανικιούρ – πεντικιούρ:

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα ή κομμωτή ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, από την αντίστοιχη Δ/νση Υγείας (Π.Δ. 148/94 ΦΕΚ 99/Α/4-7-94 και Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/2-8-05). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κουρείου ή κομμωτηρίου ή περιποίησης χεριών και ποδιών, χορηγείται επίσης σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί προσωπικό με επαγγελματική άδεια αντίστοιχη προς το είδος του κατ/τος για το οποίο ζητείται άδεια (κουρείο ή κομμωτήριο ή κατάστημα περιποίησης χεριών – ποδιών). Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση επικυρωμένου φωτ/φου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των παραπάνω και κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ. Επίσης: α)Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κομμωτή ή της κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών που θα παρέχει υπηρεσίες στο κομμωτήριο και ότι σε περίπτωση αποχώρησης του κομμωτή, κομμώτριας ή τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών θα ενημερώσει την υπηρεσία μας. β) Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος, και σε περίπτωση αποχώρησής του θα ενημερώνετε η Υπηρεσία. γ) Ταυτότητα (θεωρημένο φωτ/φο). δ) Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).

5. Για ανοικτά μπαρ (open bar)

Σύμφωνα με την Α1/4162/19-5-92 ΦΕΚ 367/τ.Β/5-6-92 Υ.Δ. τα open bar πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να λειτουργούν σε κτίσμα μόνιμης κατασκευής ή προκατασκευασμένα λυόμενα οικήματα στηριζόμενα σε σταθερή βάση από μπετόν και θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. (Προσκομίζεται βεβαίωση της Πολεοδομίας).

– Το κτίσμα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο μέχρι ένα (1) μέτρο ύψος, περιμετρική κλειστή κατασκευή (υαλοστάσιο κ.λπ.), η οποία θα τοποθετείται κατά τρόπο αποδεκτό και θα κλείνεται κατά τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το κατ/μα, για να εξασφαλίζεται η αποφυγή εισόδου σ’ αυτό ζώων, τρωκτικών, σκόνης κ.λπ.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία open bar στον περιβάλλοντα χώρο στεγασμένων κέντρων διασκέδασης.

Η χρήση μουσικής επιτρέπεται σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα των Α1β/8577/83 και Α5/3010/85 Υγ. Δ/ξεων.

6. Για κυλικεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. (Δεν απαιτείται απόφαση προέγκρισης ίδρυσης).

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω κυλικείων χορηγείται μετά την απόκτηση της απαραίτητης άδειας σκοπιμότητας, (η οποία εκδίδεται από το Νομάρχη ή άλλη αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 εδάφιο Β΄ της Αιβ/8577/83 Υγ. Δ/ξης, άρθρο 42 παρ.3 περ. ε εδάφιο 4 της ίδιας Υγ. Δ/ξης.

7. Για κυλικεία σε Σχολικά Συγκροτήματα και Δημόσια κτίρια. (Δεν απαιτείται απόφαση προέγκρισης ίδρυσης).

Εάν δεν έχουν οικοδομική άδεια απαιτείται Βεβαίωση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, (Μάρκου Μουσούρου αρ. 15) μαζί με τέσσερις κατόψεις του κυλικείου, ότι ανεγέρθηκε με εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας αυτής, πληροί τους όρους Δομικής και Στατικής Επάρκειας και ο συγκεκριμένος χώρος, κατασκευάστηκε για ΚΥΛΙΚΕΙΟ.

8. Για κατ/τα πώλησης κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών.

– Μελέτη ή Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ηχομόνωση, συντασσόμενη σύμφωνα με την Α1β/8181/86 Υγ. Δ/ξης, (άρθρο 18) η οποία αναφέρει ότι: θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ηχομόνωση, τέτοια ώστε η στάθμη του θορύβου, που θα προκαλείται από τα ζώα ή πτηνά, μετρούμενη στην πλησιέστερη κατοικία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 DCA, εφόσον πρόκειται καθαρά για αστικές περιοχές και τα 35 DCE, εφόσον πρόκειται για περιοχές αστικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

– Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού ότι η παραπάνω μελέτη πραγματοποιήθηκε.

9. Για Γραφεία Τελετών:

– Στα σχεδιαγράμματα που θα προσκομίζονται, θα αναγράφονται οι αποστάσεις από Νοσοκομείο ή Κλινική διότι: Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών ή Φερετροποιείων ή Αποθηκών φέρετρων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, κατ’ ευθεία γραμμή μετρούμενη, από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περιβόλου Νοσοκομείου ή Κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει περίβολος στο Νοσοκομείο ή την Κλινική η απόσταση μεταξύ των κτιρίων αυτών και των όμοιων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα είναι τουλάχιστον 150 μέτρα. (Υ.Δ.2706/20-3-83 ΦΕΚ 230/Β/28-4-83).Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Τελετών, Φερετροποιείων και Αποθηκών φέρετρων, που αναφέρονται στην ανωτέρω Υγ. Δ/ξη, να ζητάτε από την Υπηρεσία. (Τ. Β΄ σελ. Ι-18 έως Ι-20).

10. Για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης.

– Βεβαίωση της πολεοδομίας (58535/16-6-92 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών και 33758/29-6-93 κοινή εγκύκλιος Υ.Ε .& Δ.Τ.) ότι: Η απόσταση από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ξενοδοχεία, ναούς, σχολεία και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είναι τουλάχιστον 300 μέτρα σε ευθεία γραμμή.

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

1. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους.

2. Σε όσους έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου Θ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα α άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ, αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ.), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών.

Δεν αποτελεί κώλυμα εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.

3. Στα κατ/τα τύπου ΜΠΑΡ, όταν η απόσταση αυτών είναι κάτω των 50 μέτρων από την είσοδο σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιερών Ναών. (281/96 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου).

4. Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους του, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η:

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us
t>