Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η δραστηριότητα του τεχνικού ασφαλείας,  αφορά την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, ως τεχνικού σύμβουλου, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κάθε εταιρείας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για όσους απασχολούν προσωπικό σε γραφεία, εργοτάξια, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες.

Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85 ‘‘Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων’’ (Φ.Ε.Κ. 177A της 18.10.85) καθώς και σε άλλα σημεία του προαναφερομένου Νόμου, όπως και στο Άρθρο 5 του Π.Δ.17/96 ‘‘Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.’’(Φ.Ε.Κ. 11A της 18.01.96).
Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ.294/88 (Φ.Ε.Κ. 138A της 21.6.88) και  σύμφωνα με τη κατηγορία δραστηριότητας της κάθε εταιρείας. Για τις εταιρείες που ανήκουν στη κατηγορία Γ, που είναι δραστηριότητες εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας προκύπτει από την σχέση: 0,4h/εργαζόμενο x αριθμό εργαζομένων σε ετήσια βάση, ενώ σαν ελάχιστος χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 3 του Π.Δ. 17/96 :

  • 25  ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 20 άτομα.
  • 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως και 50 άτομα.
  • 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us