Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές του γραφείου μας 2Κ (καταχωρημένοι στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ), αναλαμβάνουν την ενεργειακή επιθεώρηση του χώρου σας, την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και την καταχώρησή του στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για αγοροπωλησίες ακινήτων άνω των 50 τ.μ., ενώ μετά τον Ιούνιο του 2011 θα είναι υποχρεωτική και για μισθώσεις.

Τα ακίνητα με βάση τα πιστοποιητικά κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, ανάλογα με την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού, κλπ και θα προτείνεται η υλοποίηση εργασιών για τη μείωση της κατανάλωσής τους.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κτλ).
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη χώρου, ύψος χώρου).
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης, εφόσον είναι διαθέσιμα.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Πληροφορίες για την ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (ηλιακός θερμοσίφωνας-τετραγωνικά μέτρα).
 • Πληροφορίες για την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων (ισχύς και παλαιότητα).
 • Πληροφορίες για την ύπαρξη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή boiler.
 • Πληροφορίες για την ύπαρξη εστίας θέρμανσης (τζάκι).
 • Πληροφορίες για την ισχύ του λέβητα ή φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα, αυτονομία θέρμανσης κτλ).
 • Πληροφορίες για τον τύπο των κουφωμάτων (μονά, διπλά, ξύλινα, αλουμινίου κτλ).
 • Φωτογραφία του κτιρίου που διακρίνεται η ιδιοκτησία.
 • Πληροφορίες για ο,τι άλλο αφορά τη θέρμανση ή ψύξη του χώρου.
 • Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο ώστε να υπολογιστεί η συνολική του επιφάνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να γίνει αποτύπωση του χώρου.

 

Το κόστος της έκδοσης Π.Ε.Α. περιορίζεται στην ελάχιστη νόμιμη αμοιβή που έχει θεσπιστεί από τη πολιτεία. Παρακάτω γίνεται ανάλυση αυτής σύμφωνα με τη χρήση του χώρου και την επιφάνειά του.

Κτίρια ή τμήματα κτιρίων – Χρήση εκτός Κατοικίας

 • χώρος έως 1000.00 τ.μ. → 2,50€ / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 300,00€)
 
 • χώρος μεγαλύτερος από 1000,00 τ.μ.:
 
 • α. για τα πρώτα 1000,00 τ.μ. →    2,50€ / τ.μ.
  β. για τα υπόλοιπα τ.μ. 1,50€ / τ.μ.

 

Κτίρια ή τμήματα κτιρίων – Χρήση Κατοικίας

 • Επιθεώρηση στο σύνολο του κτιρίου (πολυκατοικία)   →  1,00€ / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 200,00€)
 • Επιθεώρηση σε τμήματα κτιρίου (πολυκατοικία)  →  2,00€ / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 150,00€)
 • Επιθεώρηση σε μονοκατοικία  →  1,50€ / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 200,00€)

Type at least 1 character to search

Επιλέξτε εταιρεία:


Follow us